Structural Funds

12/05/22

Sorry, this entry is only available in Română.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectiv specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
Obiectiv specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive
Titlul proiectului: Prim ajutor-prin non formal spre normal
Contract nr POCU/987/6/26/154880 (Cod SMIS 2014+: 154880)

Fundatia pentru SMURD in parteneriat cu Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, Scoala gimanziala Barcanesti, Scoala Gimnaziala Boranesti si Scoala Gimnaziala Movilita (scoli din judetul Ialomita)implementeaza timp de 13 luni proiectul “Prim ajutor – prin non formal spre normal”, ID proiect 154880, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara 6 Educatie si competente.

Obiectivul general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate pentru 330 de elevi din zona rurala, din care 36 de etnie roma si 10 cu dizabilitati/ CES prin parcursuri de invatare nonformale in sistem outdoor si programe de perfectionare pentru 39 de cadre didactice.

Grupul tinta al proiectului este format din 39 de cadre didactice si 330 de elevi din cele trei scoli partenere. In urma desfasurarii activitatilor nonformale in sistem outdoor, cei mai buni 45 de elevi vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prim ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD.

Principalele rezultate planificate sunt:
-39 cadre didactice participate la cursuri creditate de perfectionare in domeniul educatiei non formale si care vor dezvolta materiale de formare in domeniul prim ajutor in sistem non formal si outdoor
-330 de elevi din zona rurala participanti la activitatile de invatare in sistem nonformal si outdoor
– 1 pachet educational inovativ elaborat, verificat si evaluat in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– minim 45 elevi peer educator, inscrisi ca voluntari ai Fundatiei pentru SMURD, premiati
– 30 participanti in taberelor de supravietuire in natura
– o masa rotunda de diseminare la nivel judetean/ regional/ national a pachetului inovativ elaborat

Pentru cei 330 de elevi participanti la proiect, proiectul va duce la:
-cresterea gradului de constientizare asupra beneficiilor participarii la programe de invatare nonformala de tip outdoor pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate
-formarea si dezvoltarea de competente transversale, transferabile, in domeniul primului ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– posibilitatea contactului direct cu natura – tabara de supravietuire care va fi organizata in proiect va contribui la asimilarea cunostintelor despre protectia mediului, educatie ecologica si dezvoltare durabila;
-participarea la activitati intr-un mediu relaxant, liber, fara constrangerile pe care le impun „cei patru pereti ai unei sali de clasa” cu nenumarate provocari, astfel ca procesul de educare devine puternic, inspirational si de natura sa schimbe comportamente antisociale, sa creeze o relatie puternica intre copii, bazata pe sprijin reciproc, lucru care se va urmari in special prin capacitarea celor 45 de elevi care vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prin ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD;
– educatia outdoor ofera un climat diferit de invatare ce permite copiilor care in mod uzual intampina dificultati de invatare (cu dizabilitati/CES) si au un nivel scazut de performanta scolara, sa devina motivati, contribuind la includerea acestora in educatie si la reintegrarea lor sociala, reprezentand astfel un element de inovare sociala.

Un beneficiu major in urma implementarii proiectului va fi evident si la nivelul personalului didactic:

– se vor implementa actiuni care sa sustina adecvarea ofertei educationale si formarii profesionale prin cursurile de perfectionare si instruire realizate de specialistii in activitati nonformale din domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire prin proiect
-vor fi implementate la nivel local (si diseminate ulterior la nivel judetean) modalitati inovatoare, pilotate in cadrul proiectului, de stimulare si mentinere a interesului elevilor pentru dobandirea de competente transversale prin activitati nonformale in sistem outdoor;
-se va urmari cresterea calitatii procesului didactic si educational orientat pe nevoile elevilor -imbunatatirea relatiei dintre personalul didactic si elevi
-obtinerea de abilitati si competente in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire, ne asteptam sa duca la dezvoltarea competentelor in lucrul cu elevii aflati in risc de parasire timpurie a scolii si provocarile asociate acesteia, modalitati de aducere in scoala a copiilor, abordarile multidisciplinare, crearea unui mediu pozitiv de invatare, metode de lucru pentru copiii cu probleme de comportament, sprijinirea diversitatii si tolerantei in cadrul scolii, care le vor permite
continuarea acestor procese educationale de calitate si in anii viitori, cu noi generatii de elevi, in vederea dezvoltarii unei scoli incluzive.

Toate aceste beneficii obtinute ca urmare a implementarii proiectului pentru elevii si personalul didactic se vor concretiza intr-o reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si in promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate prin invatarea nonformala in sistem outdoor atat la nivel judetean (in cele 3 scoli din judetul Ialomita) cat si la nivel national, prin pachetul educational inovativ care va fi elaborat si puse la dispozitie gratuit pe pagina web/ de facebook a proiectului si va fi diseminat prin masa rotunda la
nivel local si judetean ce va fi organizata la finalul proiectului.

Bugetul proiectului: Valoarea proiectului este de 1,727,171.32 (valoarea totală) din care: 1,719,364 lei finanţarea nerambursabilă si 7807,32 lei cofinanțare.

Durata de implementare: 13 luni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Date de Contact:pocu154880@fundatiapentrusmurd.ro
Fundatia pentru SMURD
Manager de proiect: Dr Ioana Dărămuș

12/15/10

Sigle Institutii - Proiect 58809

Logo proiect
Proiectul “Profesionisti in interventia integrata la accidentele colective si dezastre” prevede urmatoarele activitati:

A1. Activitati de management de proiect:

A1.1. Stabilirea strategiei de lucru; sedinte de proiect pentru planificarea implementarii activitatilor; stabilirea sarcinilor si a regulilor de comunicare pe timpul proiectului; metodologiei de monitorizare, raportare si evaluare intermediara/finala a rezultatelor proiectului; stabilirea principiilor si instrumentelor de management a activitatilor din proiect, a flux-urilor financiare, a achizitiilor, auditarea proiectului.

A1.2. Managementul activitatilor proiectului;

A1.3. Monitorizarea proiectului pe toata durata de implementare si realizarea raportarilor tehnico-financiare intermediare si finale;

A1.4. Activitati de informare si publicitate ( conferinta de lansare–durata 2 zile cu aprox. 50 de persoane, site de promovare, informare permanenta a opiniei publice si a actorilor interesati, conferinta finala de proiect – durata 2 zile cu aprox. 50 de persoane)

A1.5. Informarea permanenta a opiniei publice si a actorilor interesati privind derularea programului de formare continua pentru personalul medical si paramedical prin finantarea nerambursabila FSE.

A1.6. Achizitii publice necesare implementarii proiectului.

Rezultatele proiectului Activitatea 1

 • O echipa de management de proiect constituita si functionala (8 membrii), 16 rapoarte narative si financiare intermediare si finale si rapoarte de audit financiar aferente fiecarei cereri de rambursare;
 • 2 conferinte de promovare si diseminare a rezultatelor proiectului (conferinta de lansare si conferinta finala cu cel putin 100 de participanti si 120 de mape de prezentare realizate si distribuite); aparitii trimestriale la radio, presa scrisa, alte actiuni de mediatizare; newsletter al programului – 6 numere, cu indicatorul de rezultat, cel putin 300 de accesari/numar de newsletter; site web operational al proiectului cu cel putin 1200 de accesari.
 • Echipamente achizitionate: IR: 8 laptop-uri; 8 imprimante; 2 copiatoare; 2 scannere; 2 table intaractive; 4 videoproiectoare; 8 telefoane mobile; 25 de birouri; 25 scaune; 2 dulap-uri; 1 gateway/load balancer; 2 worker; 2 servere de baze de date; 2 servere; 9 workstation; 1 network equipment; 6 training station; un simulator digital ”Sistem de management al situatiilor de urgenta”, licente de sisteme de operare; servere, baza de date;


A2. Proiectarea programului de formare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre – „Sistem integrat de management al situatiilor de urgenta prin tehnologii avansate de simulare si modele validate” destinat personalului medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare de catre un grup de experti cheie:

A2.1. Formarea grupului de experti pentru proiectarea programului de formare

A2.2. Planificarea si organizarea sesiunilor de lucru pe categorii de experti

A2.3. Dezvoltarea diferentiata a curriculei de formare pe cele 7 module astfel incât sa abordeze specificul fiecarui grup tinta participant la programul de formare:

A2.3.1. Managementul dezastrelor si accidentelor colective,

A2.3.2. Comanda si control in situatii de dezastre si accidente colective cu multiple victime,

A2.3.3. Triajul in situatii de incidente cu multiple victime sau dezastre,

A2.3.4. Dezvoltarea durabila in sistemul medical de urgenta,

A2.3.5. Promovarea egalitatii de sanse in sanatate,

A2.3.6. Normele si principiile protectiei mediului in sistemul de sanatate,

A2.3.7. Managementul securitatii si sanatatii in munca si evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in situatiile de urgenta.

A2.4. Realizarea materialelor suport pentru sesiunile face to face pentru toate componetele.

A.2.5. Acreditarea curriculei prin structurile subordonate/coordonate.

A2.6. Proiectarea si validarea specificatiilor pentru componentele online ale cursurilor.

A2.7. Realizarea elementelor online ale cursurilor.

Rezultatele proiectului Activitatea 2

 • Un grup de lucru format din 8 experti ai partenerilor transnationali si 10 experti români care vor realiza curricula programului de formare si vor sustine sesiunile de formare;
 • Un grup de 26 experti elearning care realizeaza activitatile de proiectare si dezvoltare a sistemului informatic, instrumentelor digitale de formare cu IR: un program de formare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre cu 7 componente de cursuri, realizat din perspectiva curricular (suporturi de curs) si elearning si acreditat.


A3. Crearea comunitatii online destinata formarii, informarii si constientizarii personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre:

A3.1. Proiectarea sistemului informatic suport care sa asigure comunicarea si consilierea personalului medical si paramedical.

A3.2. Proiectarea, dezvoltarea si integrarea platformei de instruire on-line (e-Learning) in cadrul comunitatii online pentru a putea asigura auto-instruirea personalului medical si paramedical.

A3.3. Crearea facilitatilor de forum de tip tutorat online, care sa faciliteze consilierea personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre pe probleme de specialitate – de catre expertii cheie, straini si români, atrasi in proiect.

Rezultatele proiectului Activitatea 3

 • Un grup de 26 experti elearning care realizeaza si intretine sistemul informatic suport (comunitatea online) care sa asigure comunicarea, consilierea, inclusiv instruirea personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre. IR: – 1 sistemul informatic suport (comunitatea online) functional cu cel putin 1200 de accesari a sistemului informatic suport.


A4. Dezvoltarea simulatorului digital „Sistem de management al situatiilor de urgenta”, destinat formarii si specializarii practice a personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre:

A4.1. Proiectarea specificatiilor tehnice necesare pentru dezvoltarea simulatorului digital.

A4.2. Validarea specificatiilor tehnice cu beneficiarii sistemului digital.

A4.3. Dezvoltarea, testarea si implementarea simulatorului digital, de catre subcontractorul selectat.

Rezultatele proiectului Activitatea 4

 • Proiectare si dezvoltare a simulatorului digital „Sistem de management al situatiilor de urgenta” cu IR: – Un simulator digital functional unic in România „Sistem de management al situatiilor de urgenta” si minim 1200 de utilizatori ai sistemului.


A5. Desfasurarea programului de formare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/medicina de dezastre – Sistem integrat de management al situatiilor de urgenta prin tehnologii avansate de simulare si modele validate, destinat personalului medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare:

A5.1. Realizare actiuni de informare pentru toti cei interesati privind oportunitatea de formare profesionala continua;

A5.2. Selectarea candidatilor la cursurile de specializare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/medicina de dezastre pe baza de CV-uri si scrisori de motivare;

A5.3. Organizarea administrativa a sesiunilor de formare;

A5.4. Multiplicarea materialelor suport pentru sesiunile face to face pentru toate componetele;

A5.5. Implementarea programului de formare:

A5.5.1. Componenta teoretica ( sesiuni de predare face to face);

A5.5.2. Componenta pregatitoare de formare IT pentru realizarea sesiunii de formare online (cursantii vor fi formati pentru a utiliza platforma de instruire);

A5.5.3. Componenta de exersare online si pregatitoare pentru componenta practica;

A5.5.4. Componenta practica pe baza simulatoarelor digitale;

A5.5.5. Componenta de evaluare (follow-up pe platforma online).

A5.6. Certificarea absolventilor prin acordarea de diplome de absolvire recunoscute de forurile competente in domeniu.

Rezultatele proiectului Activitatea 5

 • 1200 de participanti selectati; un program de formare destinat personalului medical si paramedical furnizat pe 5 componente de formare cu IR: – cel putin 1200 utilizatori ai suporturilor de curs elaborate si multiplicate; 1140 de absolventi certificati, astfel:
  • 300 medici cu 285 diplome de absolvire.
  • 300 asistenti medicali cu 285 diplome de absolvire.
  • 500 paramedici cu 485 diplome de absolvire.
  • 100 pompieri cu 85 de diplome de absolvire.

A6. Diseminarea rezultatelor proiectului si contributia acestuia la dezvoltarea competentelor personalului medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare:

A6.1. Realizarea si distribuirea in format hârtie/electronic a materialelor rezultate in proiect, catre personalul medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare relevant pentru domeniul proiectului.

A6.2. Promovarea proiectului pentru categorii largi de subiecti (personalul medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare, reprezentanti ai Partenerului 5, Partenerului 4 si altor institutii implicate in gestionarea situatiilor de dezastre) prin intermediul sistemului informatic.

A6.3. Evaluarea periodica a utilizarii portalului si a cursurilor.

A6.4. Realizarea de articole de specialitate/postere/prezentari care sa prezinte rezultatele proiectului si sustinerea lor in cadrul unor evenimente relevante de profil.

A6.5. Organizarea unor seminarii/ ateliere de lucru pentru promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului.

Rezultatele proiectului Activitatea 6:

 • Activitati diverse de diseminare a rezultatelor proiectului realizate conform planificarilor initiale: pliante de prezentare, afise tiparite, brosuri, articole. IR: – 400 pliante de prezentare distribuite, 200 afise postate in locuri publice, 400 brosuri, 5 articole de specialitate care sa prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil.
 • Rapoarte periodice privind utilizarea comunitatii online si a cursurilor, IR: 12 rapoarte periodice.
 • Seminarii/ ateliere de lucru cu reprezentanti ai Partenerului 5 , Partenerului 4. IR: – 4 seminarii/ ateliere de lucru cu reprezentanti ai Partenerului 5 , Partenerului 4 etc.
12/15/10

Sigle Institutii - Proiect 58809

Logo proiect
Proiectul “Profesionisti in interventia integrata la accidentele colective si dezastre” urmareste accesul la actualizarea si imbunatatirea competentelor profesionale adaptat unor nevoi specifice de informare ale angajatilor din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare, facilitând astfel accesul acestora la oportunitati de formare pentru implementarea de noi tehnologii in domeniul lor de activitate.

Pe termen lung, accesul la formarea profesionala sistematica a cadrelor medicale si paramedicale si modernizarea mijloacelor de educatie si formare profesionala prin intermediul resurselor TIC va contribui la dezvoltarea capacitatii de reactie rapida si de gestionare eficienta la amenintarile la adresa sanatatii publice din partea personalului medical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare.

Despre proiect:

Beneficiar: Fundatia pentru SMURD.

Numar de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2./S/58809

Nr. de inregistrare la AMPOSDRU: …………….

Durata: 36 luni.

Având in vedere abordarea tematicii medicinei de dezastre, proiectul este de tip strategic cu implementare la nivel national, iar dimensiunea teritoriala acopera atât mediul urban cât si mediul rural.

Grupul tinta al proiectului este format din personalul medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare:

 • 300 medici specialisti;
 • 300 asistenti medicali;
 • 500 paramedici;
 • 100 pompieri.